OXOID培养基 CM0935B Karmali弯曲杆菌琼脂基础 KARMALI AGAR BASE 500G

OXOID培养基 CM0935B Karmali弯曲杆菌琼脂基础 KARMALI AGAR BASE 500G 987.7820387904