1851-8866 1851-865-whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英滤纸滤膜8*10英寸滤膜1851-8866

 • 型号 1851-8866 1851-865
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英滤纸滤膜8*10英寸滤膜1851-8866QMA由石英微纤维制成重金属和碱性本底极低,耐受酸性气体和高温环境,0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高温,QMA提供带编码的方形滤膜,尺寸种类多,适于大、中、小流量的采样及采集酸性环境空气下污染物,如硫酸盐、硝酸盐和磷酸盐等,,它是PM2.5、PM10和TSP手工法采样的理想膜

  whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英滤纸滤膜8*10英寸滤膜

   

  产品详情

   

  整包数量:

  100

  等级:

  Grade QM-A1)

  直径:

  8×10 in

  液体中颗粒保留:

  2.2μm2)

  空气流速:

  6.4 s/100 ml/in2

  基本重量:

  85 g/m2

  zui高脆性:

  不出现超过1英寸的裂纹
  测试方法:纤维滤纸测试

  zui大完整性:

  2.5 mg
  测试方法:纤维滤纸测试

  zui大重量损失:

  0.75%/滤纸
  测试方法:EMSL/RTP-SOP-QAD-522

   

   

  zui高碱度:

  25μeq/g滤纸
  测试方法:EPA/600/R-94/038b

  材质:

  高纯度石英(SO2

  黏合剂类型:

  无黏合剂

  1)所示数据基于Whatman所示数据基于Whatman历史记录。

  2)颗粒保留率为98%

   whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英滤纸滤膜8*10英寸滤膜1851-8866

   

  产品名称

  货号

  包装数量

  尺寸

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,25 mm

  1851-025

  100

  25mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,32 mm

  1851-032

  100

  32mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,37 mm

  1851-037

  100

  37mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,40 mm

  1851-040

  100

  40mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,45 mm

  1851-045

  100

  45mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,47 mm

  1851-047

  100

  47mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,50 mm

  1851-050

  100

  50mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,55 mm

  1851-055

  100

  55mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,82 mm

  1851-082

  100

  82mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,85 mm

  1851-085

  100

  85mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,90mm

  1851-090

  100

  90mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,101.6mm

  1851-101

  100

  101.6mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,110mm

  1851-110

  100

  110mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,118mm

  1851-118

  100

  118mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,圆片,150 mm

  1851-150

  100

  150mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,矩形,540×660 mm

  1851-6941

  100

  540×660 mm

  Grade QM-A石英纤维滤纸,矩形,8×10 in

  18518531

  1

  8×10 in

  Grade QM-A石英纤维滤纸,矩形,8×10 in

  1851-865

  25

  8×10 in

  Grade QM-A石英纤维滤纸,矩形,8×10 in

  1851-8866

  100

  8×10 in