1001-185 1001-150-whatman 1号定性滤纸 1001-185

 • 型号 1001-185 1001-150
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman 1号定性滤纸 1001-185Grade 1 : 11μm 在日常过滤中Z经常使用的,中等保留力和流速。非常广泛地用于实验室应用,澄清液体。典型地用于沉淀物的定量分析分离,如硫酸铅、草酸钙和碳酸钙。
  在农业方面,它用于土壤分析和种子测试;在食品方面,Grade 1 滤纸常用于从相关液体和抽离液体分离固体食品的常规方法。并且广泛用于教学中简单的定性分析分离。

  1001-185 1001-150-whatman 1号定性滤纸 1001-185

  订货信息-定性标准滤纸

                   目录号

  直径(mm)     Grade 1   Grade 2   Grade 3   Grade 4   Grade 5   Grade 6  数量/包装

  10                        1001-6508   –                  –                     –                  –                   –                        500

  23                         –                     –                 1003-323     –                  –                   –                        100

  25                        1001-325     –                  –                    1004-325   1005-325   –                        100

  30                        1001-329     –                  –                     –                   –                  –                         100

  32                        1001-032     –                  –                     –                   –                  –                         100

  42.5                     1001-042    1002-042  1003-042     1004-042   1005-042  1006-042        100

  47                        1001-047     –                  –                     1004-047   1005-047   –                       100

  55                        1001-055    1002-055  1003-055     1004-055   1005-055   –                       100

  70                        1001-070    1002-070  1003-070     1004-070   1005-070   1006-070       100

  85                        1001-085    –                   –                     –                    –                   –                       100

  90                        1001-090    1002-090  1003-090     1004-090   1005-090   1006-090       100

  110                      1001-110    1002-110  1003-110     1004-110   1005-110   1006-110       100

  125                      1001-125    1002-125  1003-125     1004-125   1005-125   1006-125       100

  150                      1001-150    1002-150  1003-150     1004-150   1005-150   1006-150       100

  185                      1001-185    1002-185  1003-185     1004-185   1005-185   1006-185       100

  240                      1001-240    1002-240  1003-240     1004-240   1005-240   1006-240       100

  270                      1001-270    1002-270   –                    1004-270    –                    –                      100

  320                      1001-320    1002-320  1003-320     1004-320   1005-320    –                      100

  385                      1001-385    1002-385   –                     –                   –                    –                      100

  400                      1001-400    –                   –                     1004-400   –                    –                      100

  500                      1001-500   1002-500   1003-500      –                   –                    –                      100