1002-055-Whatman2号定性滤纸1002-055

 • 型号 1002-055
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  Whatman2号定性滤纸1002-055
  Whatman 定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。
  Grade 2 : 8μm 比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤之外,它额定的吸附性能也派上了用场,

  Qualitative Filter Papers 定性滤纸
  Whatman 定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。
   
  定性滤纸—-标准级
  Grade 1 : 11μm     在日常过滤中zui经常使用的,中等保留力和流速。非常广泛地用于实验室应用,澄清液体。典型地用于沉淀物的定量分析分离,如硫酸铅、草酸钙和碳酸钙。
  在农业方面,它用于土壤分析和种子测试;在食品方面,Grade 1 滤纸常用于从相关液体和抽离液体分离固体食品的常规方法。并且广泛用于教学中简单的定性分析分离。
  在空气污染监测方面,有圆片和卷状可供使用,从气流中收集大气灰尘然后用光度计测量;在气体探测中滤纸用发色剂浸湿,用光反射来测量。
   
  Whatman2号定性滤纸1002-055Grade 2 : 8μm     比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤之外,它额定的吸附性能也派上了用场,例如,在植物生长实验中截留土壤养分,也用于检测空气和土壤测试中的特殊污染物。已折叠好的为Grade 2V。
   
  Grade 3 : 6μm     厚度是Grade 1的两倍。负载力好,颗粒保留较小,由于其湿强度好适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作为样品的载体。
   
  Grade 4 : 20-25μm     非常适用于分析中常规生物液体和有机浸出物澄清的快速过滤,空气污染监测中只要求高流速但对细小颗粒收集要求不严的采样。
   
  Grade 5 : 2.5μm     的定性滤纸,用于收集小颗粒,流速慢。适用于化学分析、澄清悬浮物和水及泥土分析。
   
  Grade 6 : 3μm     流速是Grade 5的两倍,但颗粒保留度相等。常被用于锅炉水分析。
   
  Grade 591 : 7-12μm     厚滤纸,负载力高,用于中等粗沉淀物的快速过滤,并具有高吸附性能和高湿强度,已折叠好的为591 1/2。
   
  Grade 520a : 15-18μm     薄滤纸,有很好的湿强度和非常高的流速。通常用于技术应用方面,如粘性液体和乳状液体(如甜汁、饮料和糖浆、松脂溶液、石油或植物提取物)。已折叠好的为520 1/2。
   
  Grade 595 : 4-7μm     普通的薄滤纸,中等流速,中等颗粒保留力。应用于工业中的许多常规分析,如分离食物提取物中颗粒、制备样品,或者过滤固体环境中可消化样品,如ICP/AAS分析。已折叠好的为595 1/2。
   
  Grade 597 : 4-7μm     中等流速,中等颗粒保留度。用于不同工业中大量日常分析应用中,如食品测试(如脂肪含量的测定),或从饲料中去除二氧化碳和浑浊物(如啤酒分析)。已折叠好的为597 1/2。
   
  Grade 508 : 8-10μm     厚滤纸,负载力高,对应中等保留力,有中等流速和快流速两种流速。
   
  Grade 0048     由纤维素人工制品制成的纤维纸。用于牛奶分析和婴儿食物(人工奶)中纤维的测定。
   
  Grade 602h : 2μm     收集细小颗粒、去除细小沉淀物的紧密滤纸。用于样品制备,如测定饮料行业中残留糖份、酸性光谱、折射分析和HPLC。

  订货信息-定性标准滤纸

                   目录号

  直径(mm)     Grade 1   Grade 2   Grade 3   Grade 4   Grade 5   Grade 6  数量/包装

  10                        1001-6508   –                  –                     –                  –                   –                        500

  23                         –                     –                 1003-323     –                  –                   –                        100

  25                        1001-325     –                  –                    1004-325   1005-325   –                        100

  30                        1001-329     –                  –                     –                   –                  –                         100

  32                        1001-032     –                  –                     –                   –                  –                         100

  42.5                     1001-042    1002-042  1003-042     1004-042   1005-042  1006-042        100

  47                        1001-047     –                  –                     1004-047   1005-047   –                       100

  55                        1001-055    1002-055  1003-055     1004-055   1005-055   –                       100

  70                        1001-070    1002-070  1003-070     1004-070   1005-070   1006-070       100

  85                        1001-085    –                   –                     –                    –                   –                       100

  90                        1001-090    1002-090  1003-090     1004-090   1005-090   1006-090       100

  110                      1001-110    1002-110  1003-110     1004-110   1005-110   1006-110       100

  125                      1001-125    1002-125  1003-125     1004-125   1005-125   1006-125       100

  150                      1001-150    1002-150  1003-150     1004-150   1005-150   1006-150       100

  185                      1001-185    1002-185  1003-185     1004-185   1005-185   1006-185       100

  240                      1001-240    1002-240  1003-240     1004-240   1005-240   1006-240       100

  270                      1001-270    1002-270   –                    1004-270    –                    –                      100

  320                      1001-320    1002-320  1003-320     1004-320   1005-320    –                      100

  385                      1001-385    1002-385   –                     –                   –                    –                      100

  400                      1001-400    –                   –                     1004-400   –                    –                      100

  500                      1001-500   1002-500   1003-500      –                   –                    –                      100

  FilterCup 70*     1600-001   –                   1600-003      –                   –                    –                      25

  订货信息-定性标准滤纸

                   目录号

  直径(mm)   Grade 595   Grade 597   Grade 598   Grade 602 h    Grade 0048      数量/包装

  12.7                   –                    10311862     –                     –                         –                            1000

  42.5                   –                    10312040     –                     –                         –                            100

  45                      –                    10311804     –                     –                         –                            100

  55                      –                    10311807     –                     –                         –                            100

  70                      –                    10311808     –                     –                         –                            100

  90                      –                    10311809    10312209    10312609        –                            100

  110                   10311610   10311810     –                     –                         –                            100

  125                   10311611   10311811     –                     10312611        –                            100

  150                   10311612   10311812     –                     10312612        –                            100

  185                   –                    10311814     –                     10312614        –                            100

  240                   –                    10311820     –                     10312620        –                            100

  320                   –                    10311822     –                      –                        –                            100

  32                     –                     –                      –                      –                       10348903           1000

  150                   –                     –                     10314812     –                        –                            100

  240                   –                    10341420**  –                     10312500***  –                            100